ICT-ratkaisujen ja -palveluiden vahva osaaja

Bit Kompis on ICT-ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Toimintamme perustuu asiakkaan kuunteluun ja ymmärtämiseen, vahvaan osaamiseen ja kokemukseen. Kevyt organisaatiomme näkyy asiakkaalle tehokkaana ja joustavana toimintana. Omaa osaamistamme täydentää laaja kumppaniverkostomme.

 • Kokemusta ja osaamista

  Henkilöstöllämme on yhteensä 50 vuoden kokemus tietoteknisten ympäristöjen sekä erilaisten tuotannollisten tietojärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta, kehittämisestä sekä tietojärjestelmäprojektien läpiviennistä.

  Konseptoimme, määrittelemme, toteutamme ja ylläpidämme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ratkaisun joko asiakkaan omassa ympäristössä tai SaaS- tai pilvipalveluna. Mitoitamme ratkaisut ja palvelut tarpeen, mittakaavan ja toiminnan kriittisyyden mukaan.

 • Erityistä osaamistamme ovat

  • Tiedonkeruu ja analysointi
  • Tuotantotietojen käsittely ja laskenta
  • Johtaminen ja ohjaus
  • Sisällön hallinta ja jakelu
  • Datan analysointi ja hyödyntäminen
  • Järjestelmäintegroinnit ja sovelluskehitys
grafiikka

Tiedon kokoaminen ja raportointi

Yritykset keräävät runsaasti dataa CRM-, ERP- ja hallinnollisiin järjestelmiinsä. Valmistavassa teollisuudessa myös tuotantokoneet voivat tuottaa ja joissain tapauksessa myös varastoida tietoa toiminnastaan.

Monessa tapauksessa voi kuitenkin olla vaikeaa saada kokonaiskuvaa hajallaan useissa eri järjestelmissä olevasta datasta. Tässä me voimme olla avuksi.

Keräämme saatavilla olevat ja halutut tiedot eri järjestelmistä, normalisoimme ne käsiteltävissä olevaan muotoon ja kokoamme ne interaktiivisiksi, helposti ymmärrettäviksi ja liiketoimintaa tukeviksi raporteiksi.

grafiikka

Tietohallinto- ja tukipalvelut

Yrityksesi kokoinen ja sen muuttuviin tarpeisiin mukautuva tietohallintopalvelu sinulle, jolla ei ole omaa tietohallintoa tai ICT-tukipalvelua.

Palvelu on paketoitu valmiiksi palvelupaketeiksi, jotka kukin sisältävät ennalta sovitun määrän työpäiviä kuukaudessa ennalta sovittuun hintaan. Työpäivät sisältävät asikkaalle räätälöidyn repertuaarin tietotekiikka-, tietojärjestelmä- ja tietohallintotöitä.

 • XS

  0,5 htpv/kk

 • S

  1 htpv/kk

 • M

  2 htpv/kk

 • L

  3 htpv/kk

 • XL

  4 htpv/kk

 • XXL

  Sopimuksen mukaan

 • Palveluun voi sisällyttää muun muassa

  • Kehittämissuunnittelun
  • Budjetoinnin ja kustannusseurannan
  • Hankinnat ja mahdolliset kilpailutukset
  • Alihankkijoiden johtamisen ja asiakkaan edun valvonnan
  • Tuki-, ylläpito- ja asiantuntijatyöt
  • Projektien hallinnan
 • Palvelun hyödyt

  • Oikein mitoitetut ja liiketoiminnan tarpeita vastaavat ratkaisut järkevin kustannuksin
  • Ratkaisujen määrätietoinen kehittäminen ja jatkuva parantaminen
  • Riittävä tietoturva ja tietosuoja
  • Tietotekniikkakustannukset tiedossa ja budjetoitavissa
  • Vapauttaa asiakkaan omat resurssit ydintoimintaan

Laite- ja ohjelmistotoimitukset eivät sisälly palveluun. Tarvittaessa voimme tarjota kumppaniemme toimittamia laitteita ja ohjelmistoja.

Bit Kompis ja tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetuksen lähtökohtana on parantaa henkilöiden tietosuojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn ja painottaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Käyttäjällä on asetuksen mukaan

 1. 1. oikeus saada pääsy tietoihinsa
 2. 2. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
 3. 3. oikeus tietojen oikaisemiseen
 4. 4. oikeus tulla unohdetuksi
 5. 5. oikeus vastustaa automaattista profilointia
 6. 6. oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
 7. 7. oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 8. 8. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 9.  

Henkilötietoja käsitellään vain, kun käsittelylle on laillinen peruste. Tietoja käytetään ainoastaan niihin määriteltyihin tarkoituksiin, jotka tietoja kerättäessä on ilmoitettu. Kerätään ja säilytetään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Huolehditaan tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietoja voidaan siirtää muille osapuolille yrityksen toimeksiannosta suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä varten asetuksen puitteissa.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bit Kompis AB
Y-tunnus 2684535-1
Postiosoite Kaplastie 12 as. 1 90650 Oulu
Käyntiosoite Kiila Business Park, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu Finland
Puhelinnumerot +358 44 093 1280

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heikki Nurmi
Puhelin +358 40 213 56380
Yhteydenotot: bitkompis@bitkompisab.fi

3. Rekisterin nimi

Yritysasiakkaiden ja -yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään yritysasiakkaiden, yhteistyökumppaniyritysten sekä potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Tietoja tarvitaan asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Yritysasiakkuus ja yhteistyökumppanuus synnyttävät asetuksen tarkoittaman oikeutetun edun yrityksen yhteyshenkilöiden tietojen käsittelyyn.

6. Tietosisältö

Yhteyshenkilön tiedot: yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan henkilöltä itseltään ja edustamaltaan yritykseltä.

8. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta Bit Kompis AB:n ulkopuolelle.
Bit Kompis AB voi kuitenkin antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

9. Tietojen siirrot ja luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Bit Kompis AB huolehtii tietosuojan riittävästä tasosta, 1) edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai 2) sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Bit Kompis AB:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

11. Tietojen elinkaari

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot lisätään rekisteriin yhteistyösuhteen alkaessa tai yrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa.

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot poistetaan rekisteristä yhteistyösuhteen päättyessä tai yrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot

 1. 1. Tietojen käyttötarkoitus
 2. 2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
 3. 3. Henkilötietojen säilytysaika
 4. 4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
 5.  

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla rekisteröidyille asiasta.

12.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.5. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

12.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Tämän rekisterin yhteydessä ei suoriteta automaattista profilointia.

12.7. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

12.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Käyttötiedon keruu

Bit Kompis AB:n verkkosivuilla käytetään Google Analyticsia sivuston käyttötietojen tilastoimiseen. Käyttäjä- ja tapahtumadataa ei sivuston käyttäjistä kerätä.

 • Heikki Nurmi

  Partner / Founder / Bit Kompis

  Tel. +358 40 213 5380
  heikki.nurmi@bitkompisab.fi


 • Jarkko Juntunen

  Partner / Founder / Bit Kompis

  Tel. +358 44 093 1280
  jarkko.juntunen@bitkompisab.fi


Bit Kompis Ab, Kiila Business Park, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu Finland

© Bit Kompis 2019