Tietosuojaseloste

Yritysasiakkaiden ja -yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Bit Kompis AB

Y-tunnus 2684535-1

Postiosoite c/o Heikki Nurmi, Kaplastie 12 as. 1 90650 Oulu

Puhelin +358 40 213 5380

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heikki Nurmi, Vanhempi konsultti

Puhelin +358 40 213 5380

Yhteydenotot: bitkompis@bitkompisab.fi

3. Rekisterin nimi

Yritysasiakkaiden ja -yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden rekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään 1) yritysasiakkaiden 2) yhteistyökumppaniyritysten sekä 3) potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Tietoja tarvitaan asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Yritysasiakkuus ja yhteistyökumppanuus, tai edellä mainittujen tavoittelu, synnyttävät asetuksen tarkoittaman oikeutetun edun yrityksen yhteyshenkilöiden tietojen käsittelyyn.

6. Tietosisältö

Yhteyshenkilön tiedot: yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan henkilöltä itseltään ja edustamaltaan yritykseltä.

8. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta Bit Kompis AB:n ulkopuolelle.

Bit Kompis AB voi kuitenkin antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

9. Tietojen siirrot ja luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Bit Kompis AB:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

11. Tietojen elinkaari

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot lisätään rekisteriin yhteistyösuhteen alkaessa tai yrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).  Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista.  Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).  Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin.  Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.3. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).  Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

12.4. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). 

12.5. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Tämän rekisterin yhteydessä ei suoriteta automaattista profilointia. 

12.6. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.  Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

12.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Käyttötiedon keruu

Bit Kompis AB:n verkkosivuilla käytetään Google Analyticsia sivuston käyttötietojen tilastoimiseen.  Käyttäjä- ja tapahtumadataa ei sivuston käyttäjistä kerätä.